logo background
Conquer
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

DUYURU;

Değerli Ortaklarımız
Son olarak 2009 yılından bu yana devam eden hisse senedi değişikliklerimiz için müracaat etmeyen ortaklarımızın ilgilerini önemle rica etmekteyiz.

Sporturist A.Ş Yönetim Kurulu


 SPORTURİST KUPASI YELKEN YARIŞLARI
Ülkemizde yelken sporuna destek vermek için, Marmara Yelken Kulübü üyeleri tarafından sportif amaçlı kurulan ilk şirket olarak kurulduğu 1965 yılından bu yana yelken sporuna olan katkılarını her yıl “SPORTURİST KUPASI YELKEN YARIŞLARI”  düzenleyerek sürdürmektedir.

Sporturist A.Ş. Hakkında


Şirketimizin ana sözleşmesi 18.05.1965 tarihinde Ticaret Bakanlığının onayından geçtikten sonra 28.05.1965 de İst.Asliye 1. Ticaret mahkemesinin 28.05.1965 gün 1965/228 sayılı kararıyla 01.06.1965 tarihinde tescil edilerek SPORTURİST SU SPORLARI VE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hayata geçirilmiştir.

Şirketin ilk sermayesi 1.000.000- TL.dir. Şirketin ilk adresi ,Receppaşa cad.No:13/5-A Taksim/İST. dur. Kurucularımız ve hisseleri şöyledir. 1-Ahmet Seci Edin 112 hisse, 2-Doğan Şevket Torunoğlu 111 hisse, 3-İsmail Fuat Aydemir 111 hisse, 4-İsmet Başak 111 hisse, 5-Mehmet Cemil Parman 111 hisse, 6-Mehmet Muvaffak Özbudun 111 hisse, 7-Mehmet Nezihi Yalıbeyi 111 hisse, 8-Necmettin Komili 111 hisse, 9-Saim Samim Kor 111 hisse,

İlk Yönetim Kurulu ve Denetçiler; İlk Yönetim Kurulu bir sene için ve ilk genel kurul toplantısına kadar kurucu olan dokuz kişiden oluşmuştur.Bunlardan Sn.İsmet Başak’ın imzasına ilaveten diğerlerinden herhangi birinin imzası olmak şartıyla iki imza ile şirket temsil ve ilzam edilir. İlk denetçiler olarak bir sene için ve ilk genel kurul toplantısına kadar hepsi Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olan aşağıda isimleri yazılı beş kişi tayin edilmiştir. 1-İsmet Oruz, 2-Ömer Sügan, 3-Durmuş Erginsoy, 4-Ratip Sipahi, 5-Tarık Büttem

SPORTURİST A.Ş YÖNETİM KURULLARI ESKİ KARARLARINDAN BİRKAÇI: 15.09.1965/5 Arsamızın arkasında inşaata başlayan Haydar Ersoy’dan bizim cepheye bakan giriş katın iki dairesinin 175.000.-TL bedelle alınmasına karar verildi. 01.11.1966/18 Teklif gönderen 4 firmanın zarfları açılmış, en uygun fiyat vermiş olan Hasan Felamur’a teklifi veçhile inşaatın ihalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 10.08.1972/71 Şirket Ticaret ikametgahının, statümüzde yazılı Taksim-Receppaşa cad. 13/5-A adresinden, Kadıköy –Erenköy Cami sokak No:15 olarak değiştirilmesine ve Şirket sermayesinin 1.000.000 Liradan 2.500.000 liraya çıkarılmasına karar verildi. 19.12.1976/1 Şirket sermayesinin 2.500.000.- liradan 3.500.000.- TL ya çıkarılmasına olağanüstü Genel Kurulda kabul edildi. 18.12.1977/23 Kararla satın alınan jeneratörün demirbaşa 171.065.10 TL değeri ile sabit tesislerimize intikaline ve mezkur meblağın Kulüp kirasından mahsubuna. 06.05.1978/32 Belediyenin merdiven yaparak sahilin halka açılması sebebiyle, gerekli emniyeti sağlamak için plaj ve büfenin kapalı hale getirilmesine karar verildi.

Kurucularımız ve Yönetim Kurullarımız

01.06.1965 KURUCULAR

1) Ahmet Şeci EDİN
2) Doğan Şevket TORUNOĞLU
3) İsmail Fuat AYDEMİR
4) İsmet BAŞAK
5) Mehmet Cemil PARMAN
6) Mehmet Muvaffak ÖZBUDUN
7) Mehmet Nezihi YALIBEY
8) Necmettin KOMİLİ
9) Saim Samim KOR

15.06.1965 YÖNETİM KURULU

BAŞKAN : Necmettin KOMİLİ
Başk. Yard. : M. Cemil PARMAN
AZA : Behiç BAŞAK
AZA : A. Şeci EDİN
AZA : S. Samim KOR
AZA : Muvaffak ÖZBUDUN
AZA : Doğan Ş. TORUNOĞLU
AZA : Fuat AYDEMİR
AZA : Nezihi YALIBEYİ

21.02.1966 YÖNETİM KURULU

BAŞKAN : Suat AĞAGİL
Başk. Yard. : Doğan Şevket TORUNOĞLU
AZA : Mehmet İsmet ŞENYILMAZ
AZA : Vedat KARABEYOĞLU
AZA : Ahmet ARPAD

 

 

05.03.1967 YÖNETİM KURULU

BAŞKAN : Tarık BÜTTEM
Başk. Yard. : M. Ali AKBAY
AZA : Rasin DEMİRSOY
AZA : Mehmet HUNTÜRK
AZA : A. Kerim KERİMOĞLU

 

 

 

 

Devamı ve tüm listeler için burayı tıklayınız.

Resmi Belgeler


ŞİRKET ANA SÖZLEŞMEMİZ;
İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan :
Sicil No :34268/89517

TİCARET ÜNVANI : SPORTURİST SU SPORLARI VE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgah: İstanbul - Kadıköy - Caddebostan / Cami Sokak No. 17
Ticari ikametgahı ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Ticaret Bakanlığının 18.05.1965 tarihinde tastikinden geçen esas mukavelenin ve İstanbul Asliye 1.nci Ticaret Mahkemesinin 28.05.1965 tarih ve 1965/228 sayılı kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 1.06.1965 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
SURET
Esas No. 965/369
Karar No. 965/228
İstanbul Birinci Asliye Ticaret Mahkemesi kararıdır.
Hey’et :
Reis : Fikret Davaz
Aza : Şükrü Torun
Aza :Orhan Gönen
Başkatip :Muhterem Kaynar
Kurulmasına giriştikleri Sporturist Su Sporları ve Turizm Ticaret Anonim Şirketinin tastikine karar verilmesi kurucuların imzalarını taşıyan beyanname ile istenmekle ekli belgeler incelenip gereği düşünüldü:
Şirket esas mukavelesinin Ticaret Bakanlığınca uygun görülerek kurulmasına izin verildiği ve ana sermayenin %25 inin Yapı ve Kredi Bankası Galata Şubesine yatırıldığı anlaşıldığından istemin kabulü ile Türk Ticaret Kanununun 303.ncü maddesi delayetiyle 299.ncu maddesi gereğince (Sporturist Su Sporları ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi) nin kuruluşunun tastikine 15 lira harcın ilgiliden alınmasına 28.05.1965 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
7150 13243 15512
Sporturist Su Sporları ve Turizm Ticaret Şirketi esas mukavelesi kuruluş ve müddeti ;
1 - Bu esas mukaveleyi imzalayan ve hepsi Türkiye Cumhuriyeti tabaası bulunan kurucular tarafından ani şekilde ve süresiz olarak bu Anonim Şirket kurulmuştur.
AD ve MERKEZ :
2 - Şirketin Ticaret unvanı Sporturist Su Sporları ve Turizm Ticaret Anonim Şirketidir. Merkezi İstanbul’dur.
MEVZUU :
3 - Şirketin maksadı ve mevzuu başlıca şunlardır.
A-Bilimum su sporları ve turizm, sağlık, dinlenme, ikamet ve eğlenme gibi ihtiyaçları karşılamak için tesisler ve vasıtalar edinmek, kiralamak ve işletmek.
B-Yerli ve ecnebi teşekküller ile ortaklıklar kurmak veya mevcut olanlara katılmak, idare etmek, mümessillikler deruhte etmek,ithalat ve ihracat ile dahili ticaret yapmak.
C-Su sporları ve turizmin gelişmesine teşkilatlanmasına her şekilde maddi,mali ve manevi yardımlarda bulunmak,bu mevzudaki amatör teşekkülleri himaye etmek,müsabakalar tertiplemek ve katılmak,teberruda bulunmak.
D-Mevzuu olan muamelelerin yapılabilmesi ve şirketin amaçlarına ulaşabilmesi için şirket menkul ve gayrimenkul malları ,diğer ayni ve gayri maddi hakları satın almak veya diğer hukuki şekillerle iktisap edebilir.Kiralayabilir.Ahara kiraya verebilir.
Ahara ait gayrimenkullerin ipoteğini kabul edebilir.Şirketin varlığında bulunan gayrimenkulleri satabilmesi için ödenmiş sermayeyi temsil eden hisselerin %75’ inin temsil edildiği genel kurul toplantısında yine ödenmiş sermayenin % 50 ‘sini temsil eden hissedarların kabul reyi şarttır.
SERMAYE :
4-Şirketin sermayesi 52.539,50 (ElliikibinbeşyüzotuzdokuzTL,elliKrş.) Türk Lirasıdır.Bu sermaye her biri bir kuruş kıymetinde 5.253.950(Beşmilyonikiyüzelliüçbindokuzyüzelli)adet nama yazılı paya bölünmüştür.
Sermayeyi teşkil eden 52.539,50 (ElliikibinbeşyüzotuzdokuzTL,elliKrş.)Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.
Yönetim Kurulu birden fazla hisseyi birleştirerek çeşitli değerde kupürler halinde çıkarmaya yetkilidir.
HİSSE SENEDİ :
5 - Hisse senetleri nama yazılıdır. Bunların devri idare meclisinin muvafakat için İdare Meclisinin sebep göstermedikçe devir pay defterine kayıt edilemez ve devir alan şirkete karşı ortak sıfatını haiz olamaz. Ademi muvafakat idare Meclisinin sebep göstermek mecburiyeti yoktur.
Hisse senetleri çıkarılıncaya kadar pay sahiplerine ilmühaberler verilebilir. Bunlarda nama yazılı hisse senetlerine ait hükümlere tabidir.
Umumi Hey’et hamiline yazılı hisse senedi çıkarılmasına karar verebilir.
İDARE MECLİSİ :
6-İdare Meclisi, Umumi Hey’et tarafından üç sene müddetle seçilecek beş azadan teşekkül eder. Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır.
TEMSİL :
7-İdare Meclisi Şirketi idare ve temsil eder. Şirketin idare ve temsil işlerini azaları arasında taksim etmeye, bir veya birkaç aza’ya ve pay sahibi olan veya olmayan müdürlere veya memurla birlikte veya ayrı ayrı şirketi idare ve temsil ile imza selahiyeti vermeye yetkilidir.
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve aktolunacak mukavelelerin Şirketin Ticaret ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile selahiyeti olanların imzasını taşıması lazımdır.
MURAKABE :
8-Şirketin murakabesi umumi hey’et tarafından en çok üç yıl için seçilecek ve beşten fazla olmayan bir veya daha fazla murakıp tarafından yapılır.
9-Murakıplar Türk Ticaret Kanunun 353.ncü maddesine sayılan ödevlerin ifadesiyle mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve Şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekleri bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde Umumi Hey’eti toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine, kanunun 354.ncü maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mes’uldürler.
10-İdare Meclisi azaları ve murakıpların ücret ve menfaatleri umumi hey’etçe tespit edilir.
UMUMİ HEY’ET :
11-Umumi hey’et adi ve fevkalede olarak toplanır. Adi umumi hey’et şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içersinde ve senede en az bir defa toplanır.Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun ve 369.ncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.Fevkalade umumi hey’etler,şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.
12-Umumi hey’et şirketin idare merkezinde veya toplantıya çağıranların tespit edeceği idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
Adi ve fevkalede toplantılarda Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Aksi takdirde kararlar muteber değildir.
Toplantı nisabı Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
REY:
13-Umumi Hey’et toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin her hisse için bir reyi vardır. Temsil selahiyetnamelerindeki imzaların şirket veya noter tarafından tasdik edilmesi ve toplantı gününden en az bir hafta evvel şirkete makbuz mukabili teslim edilmesi veya posta veyahut noter vasıtasıyla gönderilmesi şarttır. Pay sahibi olmayan üçüncü şahıslara rey kullanma selahiyeti verilmez.
Toplantıda reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanları talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.
İLAN:
14-Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 37/4 ,367,397 ve 438.nci maddelerindeki gibi ilana dair amir hükümleri mahfuz olmak şartıyla ,şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az üç gün evvel yapılır.Mahallinde gazete intişar etmediği takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.
ESAS MUKAVELE TADİLİ :
15-Bu esas mukavelede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu hususdaki değişiklikler usule uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.
SENELİK RAPORLAR:
16-İdare Meclisi ve Murakıp raporları ile senelik bilançodan, umumi Hey’et zabitnamesinden ve Umumi Hey’et de hazır bulunan hissedarların isim hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha, Umumi Hey’et in son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisere verilecektir.
SENELİK HESAPLAR :
17-Şirketin hesap senesi ilk sene kat’i kuruluş tarihinden itibaren ve diğer seneler Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.
KAR:
18-Şirketin umumi masrafları amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktar, hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder.Bu suretle meydana gelecek kardan;
-% 5 Kanuni Yedek akçe ayrılır.
-Şirket tüzel kişiliğine terettüp eden mali yükümlülükler ayrılır.
-Kalandan pay sahiplerine, Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilecek oran ve miktarda birinci temettü hissesi ayrılır.
-%10 Adi ihtiyat akçesi ayrılır.
-Kalanı idare meclisi azaları, Murahhas azalar memurlar gibi diğer vazifelilere ikramiye olarak verilir veya ikinci temettü olarak dağıtılır.
-Senelik karın hissedarları hangi tarihte ve ne şekilde verileceği idare meclisinin teklifi üzerine umumi hey’et tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun dağıtılan karlar geri alınmaz.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu ile memur,müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.
İHTİYAT AKÇESİ
19- Şirket tarafından adi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin yüzde yirmisine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.
İhtiyat akçeye safi karın yüzde beşinden fazla ayrılmasına ve ihtiyaç akçenin ödenmiş olan sermayenin yüzde yirmisinden fazla bir meblağa çıkarılmasına umumi heyetçe karar verilebilir.
Umumi ihtiyat akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarfolunabilir.
Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler ile kanun ve bu esas mukavele hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.
İNTİFA SENETLERİ:
20-Kurucularda dahil olmak üzere bilumum ilgililer lehine intifa senetleri ihdasına umumi hey’et karar verebilir.
TESİSLERDEN İSTİFADE:
21- Pay sahiplerinin şirket tesislerinden istifade hakları ve bunun için en az olarak sahip olacakları pay adedi ile diğer şartları, idare meclisi tarafından tespit edilir.
MUKAVELENİN TEVZİİ VE KANUNİ HÜKÜMLER :
22-Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi on nüshasınıda Ticaret Bakanlığına gönderecektir.
Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.
İLK İDARE MECLİSİ VE MURAKIPLARI:
23-İlk idare meclisi bir sene için ve ilk umumi heyet toplantısına kadar kurucu olan dokuz kişiden teşekkül eder.Bunlardan İsmet Başak’ın imzasına ilaveten diğerlerinden herhangi birinin imzası olmak şartıyla iki imza ile şirket temsil ve ilzam edilir.
İlk Murakıplar olarak bir sene için ve ilk umumi heyet toplantısına kadar hepsi Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinden olan aşağıda ad ve ikamet adresleri yazılı beş kişi tayin edilmiştir.
1)İsmet Oruz :İstanbul Erenköy Ethemefendi Cd. No:1
2)Ömer Sugan :İstanbul Taksim Gümüşsuyu Cd.No:51
3)Durmuş Erginsoy :İstanbul Erenköy Sümer Evleri İkinci Yol No:11
4)Ratip Sipahi :İstanbul Erenköy Hamam sokak No:37/8
5)Tarık Büttem :İstanbul Taksim Ayazpaşa Kunt Palas No:33/7
KURUCULAR VE İKAMET ADRESLERİ:
1)Ahmet Seci Edin :İstanbul Maçka Emlak Cd.No:59/4
2)Doğan Şevket Torunoğlu :İstanbul Kadıköy Mühürdar Tuğlacı Metin Bey Sk. No:3/5
3)İsmail Fuat Aydemir :İstanbul Taksim Ayazpaşa No:51/7
4)İsmet Başak :İstanbul Erenköy Ethemefendi Cd. No:133/2
5)Mehmet Cemil Parman :İstanbul Erenköy Hamam Sk. No:37/3
6)Mehmet Muvaffak Özbudun :İstanbul Göztepe Rıfat Bey Sk. No:2
7) Mehmet Nezihi Yalıbeyi :İstanbul Kadıköy Mühürdar Dr. Şakirpaşa Sk. No:8
8)Necmettin Komili :İstanbul Maçka Emlak Cd.No:5
9)Saim Samim Kor :İstanbul Kadıköy Acıbadem Acıbadem Cd.No:37
Geçici Madde:1
Hisselerin nominal değerleri 1.000.-(Bin) Türk Lirası iken, T.T.K.’da değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı kanun kapsamında 1(Bir) kuruş olarak değiştirilmiştir.
Bu değişimin sebebi ile toplam pay sayısı azalmış olup ,10.000.-(Onbin) Türk Liralık 10(On) pay karşılığında, 1(Bir) kuruşluk 1 (Bir) pay verilecektir.
Bu işlem nedeniyle şirketin mevcut sermayesini temsil eden 1,2 ve 3. Tertip hisse senetleri 4. Tertip olarak birleştirilmiştir.
Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan haklar saklıdır.
Mahallinde okunup anlatılan işbu mukavelaname altındaki imzaların şahıs ve hüviyetleri dairemce marufum bulunan Ahmet Seci Edin, Doğan Şevket Torunoğlu, İsmail Fuat Aydemir,İsmet Başak,Mehmet Cemil Parman,Mehmet Muvaffak Özbudun,Mehmet Nezihi Yalıbeyi ,Necmettin Komili, Saim Samim Kor’un olup münderecatını tamamen bilkabul huzurumda imzalanmış olduklarını tasdik ederim.Bindokuzyüz altmışbeş senesi Nisan ayının yirmialtıncı Pazartesi günü 26.04.1965
Beyoğlu İkinci Noteri
Muhlis Tümay
(Resmi Mühür ve İmza)
Dairede dosyasında saklı 26.05.1965 Tarih ve 4775 sayı ile daire nüshasına uygundur.
26 Nisan 1965
Beyoğlu İkinci Noteri
Muhlis Tümay
(Resmi Mühür ve İmza)
Sporturist Su Sporları ve Turizm Ticaret Anonim Şt’nin 23 maddeden ibaret olan bu esas mukavelesi uygun görüldüğünden Türk Ticaret Kanununun 273.ncü maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.
Sami Tuncay
Ticaret Bakanı A
Genel Müdür Muavini
İmza
ORTAKLIĞIMIZ ANA SÖZLEŞMESİNİN 3. VE 4. MADDELERİ İLE İLGİLİ SON DEĞİŞİKLİĞİ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI’NIN 17. 05. 2004 TARİH VE 3291 SAYILI İZNİ ,13.07.2004 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU’NCA TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE 16.07.2004 TARİH VE 6094 SAYILI TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ’NDE İLAN İLE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
ORTAKLIĞIMIZ ANA SÖZLEŞMESİNİN 4. MADDESİ İLE İLGİLİ SON DEĞİŞİKLİK 30.05.2009 TARİHLİ GENEL KURULCA KABUL EDİLMİŞ VE 08.06.2009 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU’NCA TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE 12.06.2009 TARİH VE 7331 SAYILI TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ’NDE İLAN İLE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
TADİL TASARISI
ESKİ ŞEKLİ :
MEVZUU :

Madde-3 Şirketin maksadı ve mevzuu başlıca şunlardır.
A-Bilimum su sporları ve turizm, sağlık, dinlenme, ikamet ve eğlenme gibi ihtiyaçları karşılamak için tesisler ve vasıtalar edinmek, kiralamak ve işletmek.
B-Yerli ve ecnebi teşekküller ile ortaklıklar kurmak veya mevcut olanlara katılmak, idare etmek, mümessillikler deruhte etmek, ithalat ve ihracat ile dahili ticaret yapmak.
C-Su sporları ve turizmin gelişmesine teşkilatlanmasına her şekilde maddi, mali ve manevi yardımlarda bulunmak, bu mevzudaki amatör teşekkülleri himaye etmek, müsabakalar tertiplemek ve katılmak, teberruda bulunmak.
D-Mevzuu olan muamelelerin yapılabilmesi için menkul ve gayrimenkulleri almak, satmak,ipotek ve rehin etmek, başkasına ait gayrimenkullerin ipoteğini kabul etmektir.
YENİ ŞEKLİ :
MEVZUU:

Madde-3 Şirketin maksadı ve mevzuu başlıca şunlardır.
A-Bilimum su sporları ve turizm, sağlık, dinlenme, ikamet ve eğlenme gibi ihtiyaçları karşılamak için tesisler ve vasıtalar edinmek, kiralamak ve işletmek.
B-Yerli ve ecnebi teşekküller ile ortaklıklar kurmak veya mevcut olanlara katılmak, idare etmek, mümessillikler deruhte etmek, ithalat ve ihracat ile dahili ticaret yapmak.
C-Su sporları ve turizmin gelişmesine teşkilatlanmasına her şekilde maddi, mali ve manevi yardımlarda bulunmak, bu mevzudaki amatör teşekkülleri himaye etmek, müsabakalar tertiplemek ve katılmak, teberruda bulunmak.
D- Mevzuu olan muamelelerin yapılabilmesi ve şirketin amaçlarına ulaşabilmesi için şirket menkul ve gayrimenkul malları ,diğer ayni ve gayri maddi hakları satın almak veya diğer hukuki şekillerle iktisap edebilir. Kiralayabilir. Ahara kiraya verebilir. Ahara ait gayrimenkullerin ipoteğini kabul edebilir. Şirketin varlığında bulunan gayrimenkulleri satabilmesi için ödenmiş sermayeyi temsil eden hisselerin %75’ inin temsil edildiği genel kurul toplantısında yine ödenmiş sermayenin % 50 ‘sini temsil eden hissedarların kabul reyi şarttır.
ESKİ ŞEKLİ :
SERMAYE

Madde 4
Şirketin sermayesi 5.253.500.000.- (Beşmilyarikiyüzelliüçmilyonbeşyüzbin) TL tutarındadır. Bu sermayenin her biri 1000 (Bin) TL nominal değerde 5.253.500 adet parçaya ayrılmış olup, önceki sermayeyi teşkil eden 3.500.000.-(Üçmilyonbeşyüzbin) Türk Lirasının tamamı nakden ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 5.250.000.000.-(Beşmilyarikiyüzellimilyon) TL sermayenin ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden küpürler halinde birleştirmeye ve bastırmaya yetkilidir.
YENİ ŞEKLİ :
SERMAYE

Madde 4
Şirketin sermayesi 52.539.500.000,TL(Elliikimilyarbeşyüzotuzdokuzmilyonbeşyüzbin Lira ) kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1.000 TL(Bin Lira) nominal değerde 52.539.500,(Elliikimilyon beşyüzotuzdokuzbinbeşyüz ) nama yazılı hisseye ayrılmıştır.
Önceki sermayeyi teşkil eden 5.253.500.000 ,- (Beşmilyarikiyüzelliüçmilyonbeşyüzbin) TL’nn tamamı nakden ödenmiştir.
Bu defa artırılan 47.286.000.000,-TL(Kırkyedimilyarikiyüzseksenaltımilyon)TL sermayenin 11.385.000.000,- (Onbirmilyarüçyüzseksenbeşmilyon) TL’sı şirket aktifinde mevcut amortismana tabi iktisadi kıymetlerin V.U.K mükerrer 298 maddesi uyarınca yeniden değerlemeye tabi tutulması ile hasıl olan değer artış fonunun sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır.
Sermayenin bakiye kalan 20.947.399.377 (Yirmimilyardokuzyüzkıryedimilyon üçyüzdoksandokuzbinüçyüzyetmişyedi) TL’sı olağanüstü yedek akçelerin ve 14.953.600.623 (Ondörtmilyardokuzyüzelliüçmilyonaltıyüzbinaltıyüzyirmiüç) TL’sı geçmiş yıl karının şirket sermayesine kaydedilmesi yolu ile karşılanmıştır. Sermayeye eklenen yeniden değerleme değer artış fonu, olağanüstü yedek akçeler ve geçmiş yıl karları için hissedarlara hisseleri oranında bedelsiz hisse senedi verilmiştir.
Yönetim Kurulu sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye ve bastırmaya yetkilidir.
ESKİ ŞEKLİ :
SERMAYE :

Madde 4 Şirketin sermayesi 52.539.500.000,TL(Elliikimilyarbeşyüzotuzdokuzmilyonbeşyüzbin Lira ) kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1.000 TL(Bin Lira) nominal değerde 52.539.500,(Elliikimilyon beşyüzotuzdokuzbinbeşyüz ) nama yazılı hisseye ayrılmıştır.
Önceki sermayeyi teşkil eden 5.253.500.000 ,- (Beşmilyarikiyüzelliüçmilyonbeşyüzbin) TL’nn tamamı nakden ödenmiştir.
Bu defa artırılan 47.286.000.000,- TL (Kırkyedimilyarikiyüzseksenaltımilyon) TL sermayenin 11.385.000.000,- (Onbirmilyarüçyüzseksenbeşmilyon) TL’sı şirket aktifinde mevcut amortismana tabi iktisadi kıymetlerin V.U.K mükerrer 298 maddesi uyarınca yeniden değerlemeye tabi tutulması ile hasıl olan değer artış fonunun sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır.
Sermayenin bakiye kalan 20.947.399.377 (Yirmimilyardokuzyüzkıryedimilyon üçyüzdoksandokuzbinüçyüzyetmişyedi) TL’sı olağanüstü yedek akçelerin ve 14.953.600.623 (Ondörtmilyardokuzyüzelliüçmilyonaltıyüzbinaltıyüzyirmiüç) TL’sı geçmiş yıl karının şirket sermayesine kaydedilmesi yolu ile karşılanmıştır. Sermayeye eklenen yeniden değerleme değer artış fonu, olağanüstü yedek akçeler ve geçmiş yıl karları için hissedarlara hisseleri oranında bedelsiz hisse senedi verilmiştir.
Yönetim Kurulu sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye ve bastırmaya yetkilidir.
YENİ ŞEKLİ :
SERMAYE

Madde 4
Şirketin Sermayesi 52.539,50 (ElliikibinbeşyüzotuzdokuzTL,elliKrş.) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri bir kuruş kıymetinde 5.253.950 (Beşmilyonikiyüzelliüçbindokuzyüzelli) adet nama yazılı paya bölünmüştür.
Sermayeyi teşkil eden 52.539,50 (Elliikibinbeşyüzotuzdokuz TL,elli Krş) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.
Yönetim Kurulu birden fazla hisseyi birleştirerek çeşitli değerlerde küpürler halinde çıkarmaya yetkilidir.
Geçici Madde:1
Hisselerin nominal değerleri 1.000.-(Bin) Türk Lirası iken, T.T.K.’da değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı kanun kapsamında 1(Bir) kuruş olarak değiştirilmiştir.
Bu değişimin sebebi ile toplam pay sayısı azalmış olup , 10.000.-(Onbin) Türk Liralık 10(On) pay karşılığında, 1(Bir) kuruşluk 1 (Bir) pay verilecektir.
Bu işlem nedeniyle şirketin mevcut sermayesini temsil eden 1,2 ve 3. Tertip hisse senetleri 4. Tertip olarak birleştirilmiştir.
Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan haklar saklıdır.

ʘ Şİrket İç Yönergemiz  ʘ Genel Kurul Tutanağımız

Başkanlarımız

 

Kuruluşumuzdan, günümüze kadar şirketimize emeği geçmiş tüm başkanlarımızı saygı ile anıyoruz.

person 1
 
person 2


 
person 3

 
person 4

 
person 5

 
person 6
 
person 2


 
person 2


 
person 2


 

İletişim

SPORTURİST SU SPORLARI VE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Bağdat Caddesi Cami Sokak No. 17 Caddebostan - Kadıköy - İstanbul

Telefon

+90 216 302 9654

Fax:

+90 216 385 9349

Email:

sporturist@gmail.com
www.sporturist.com.tr

Her hakkı Saklıdır © 2015 Sporturist A.Ş.